Участие в проект по програма ЕРАЗЪМ+

През месец 2017, едногодишен проект на нашата организация беше одобрен за финансиране по програма ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз. В тази секция от страницата ни ще споделяме подробности за инициативата на различните етапи от нейната реализация.

 

Програма  Еразъм+

Заглавие на проекта 

 Стратегия за триизмерно интегриране на технологии в обучението по английски език за възрастни

Strategy for 3D Integration of Technologies in Teaching English to Adults  

Договор N 2017-1-BG01-KA-104-03576    

 

Резюме на проекта

В рамките на програма Еразъм + и на базата на Ключова дейност 1 (KA1) „Образователна мобилност за граждани”, по-конкретно, на мобилността на персонала в сферата на образованието за възрастни, бихме искали да осъществим проект за модернизиране на обучението по английски език, посредством посещение на двуседмичен курс на тема „Технологично подобрено обучение” в Йорк Асоусиътс, град Йорк, Великобритания.

Така както технологиите променят личния ни живот, очакваме, че ще направят същото и с начина, по който учим. Тези промени обаче видимо закъсняват, което заздравява лингвистичните, културни и социални хегемонии в образованието. В този смисъл, проектът ни е насочен към обновяване и структурна трансформация на методологията в преподаването на английски език за интегриране на ИКТ в три основни направления: в класната стая,  обучение от смесен тип и изцяло онлайн платформа.

 

Цели на проекта:

- „Сверяване на часовника” с първоизточника на съответната езикова култура и начин на преподаване;

- Повишаване на ефективността и увереността на преподавателите, преосмисляне на цялостната им роля и авторство на материали, приложими към конкретни ситуации и целеви групи;

- Поставяне на акцента върху личната отговорност, въвлеченост и самоподготовка на курсиста - увеличаване на влиянието и разпространението на нови начини на учене;

- Подбуждане и поддържане на иновативно и критични мислене у курсистите и преподавателите, развиване на т.нар. „умения за работа през 21-ви век“ – помощ за хора в търсене на работа в европейски мащаб;

- Премахване на физическите и географски бариери пред желаещите да учат чрез въвеждане на смесена форма на обучение и изцяло онлайн платформа;

- Развиване на способност за предотвратяване и справяне с потенциални проблеми при ползването на ИКТ и общуването между културите;

- Разпространение на резултатите до по-голям брой хора в по-далечни населени места и в други европейски страни.

 

Описание на дейностите и методология за реализиране нa проекта:

- Усвояването на набор изпробвани техники за интегриране на ИКТ в работата на преподавателите, подбрани от авторитетно учебно заведение в страна носителка на живия език (York Associates, Великобритания). Запознаване с най-често използваните безплатни технологични инструменти и тяхното образователно приложение. Прилагане на наученото в класната стая и онлайн.

- Изработване на блог/сайт/онлайн образователна платформа с цел интернационализация на предлаганата услуга, както и достигането до хора, които нямат пряк достъп до образователни центрове с цел да се провокира активно отношение у обучаемите;

- Използване на технологиите, за да се постигне подобряване на процесите за  международно сътрудничество и развитие в областта на образованието: намаляване на разходите и подобряване на качеството чрез по-добро прилагане на технологии за обучение и за администриране.

 

Кратко описание на резултатите и предвижданото въздействие:

- Незабавно положително въздействие в образователния процес чрез актуализирано езиково, културно и техническо съдържание;

- Възможност за надграждане на езиковите умения по всяко време, от всяко устройство;

- Оптимизацията на времето за изготвяне на учебни материали базирани на ИКТ и повишена ефективност на преподавателите - целенасоченост при избора на теми и умелост при прилагането на изготвените материали;

- Персонализация: учебните програми генерират голям обем данни, които могат да бъдат използвани, за да се осигурят по-интелигентни индивидуални програми.

- Мултикултурност: Увеличаване на културната и мултикултурна осведоменост в класната стая, умения за фасилитиране на образователния процес в онлайн среда с участници с различен произход;

- Проактивност и отвореност чрез инициативи по включване на партньори от страната и други части на Европа.

- Сътрудничество със сродни организации от други европейски страни с цел по-разностранни и полезни възможности за курсистите, организиране на workshop за споделяне на опит.

 

Потенциални дългосрочни ползи:

- Развиване на способност за изразяване на собствена гледна точка и опит;

- Смислено взаимодействие със заобикалящия свят и повишенo участие;

- Повече възможности за работа и култивиране на професионализъм;

- Лично удовлетворение;

- Дигитално гражданство;

- Учене в „облака“: използване на технологии, намаляващи все повече разходите за инфраструктура и осигуряване на възможности за надграждане.  

Доклад за протичане на мобилността

На следния линк може да се проследят основните моменти от протичането на мобилността mobilityreport 

Блог 

по темата за изучаване на английски език с помощта на технологиите, създаден с цел популяризиране и разпространение на резултатите и споделяне на с хора с интереси в тази област

Teach On BLOG  

https://englishplusbg.wordpress.com/ 

 Разговорен курс за възрастни В1 -

"Умения по английски език на работното място" 

English Skills for the Workplace

Пилотен курс 

16 април – 14 май 2018

Всеки понеделник от 18.30 до 20.30

Записване до 10 април

 Курсът цели прилагане на смесено обучение /blended learning/ - комбинация от 4 присъствени групови занятия и самостоятелна работа по зададени теми и материали онлайн. Двете форми на работа се допълват с цел изграждането на увереност при ползването на езика в работна среда и умения за живота през 21-ви век. Участниците изпробват различните технологични средства и инструменти и давт обратна връзка за полезността им. 

Резултати от проекта

По време на проекта бяха изготвени следните продукти за споделяне и разпространение:

 - Блог на проекта – беше създаден блог във връзка със събиране, описване, документиране и споделяне на основни моменти от новоусвоените техники, свързани с използването на ИКТ във и извън класната стая. Блогът се популяризира с постове на нашата Фейсбук страница и уведомяване на участниците в наши курсове. Той ще продължи да бъде обогатяван с нови публикации с цел създаване на мрежа от заинтересовани контакти около него.

 - Отчетен доклад от курса ‘Технологично подобрено обучение, в Йорк Асоусиътс, Великобритания – детайлно представяне на наученото по време на курса на български език. Включва и разказ за организацията на обучението, полезни връзки и някои конкретни примери за използване на посочените инструменти. Отчетът беше представен на семинар, организиран за преподавателите в школата, както и разпространен сред преподавателите от сродните школи в Казанлък и Пазарджик. Той послужи като база за запознаване с наученото и последвалия уебинар

 - Видео материал, създаден като резюме на обучителното събитие – цели да използва уменията за редактиране, усвоени по време на курса за обобщаващ материал. Ще послужи за популяризиране на процеса на учене през целия живот и новопридобити умения в едно запомнящо се преживяване без излишен стрес и напрежение, както за преподаватели от школата, така и за други колеги от страната и Европа с интерес в областта. Може да бъде представен на курсисти и по време на бъдещи събития от по-общ образователен характер.

 - Статия за смисъла на използването на технологии в ученето на езици -  ''Всекидневните технологии - швейцарското ножче за учителите и изучаващите чужди езици".   ("Everyday technology – the Swiss-army knife for language teachers and learners"), публикувана в EPALE, която очертава идеите на проекта и получения опит, свързан с използването на достъпни мобилни технологии в класната стая за създаване на смесен курс по английски език за възрастни. Публикуването на статията в платформата има за цел да популяризира идеите на проекта и да достигне до голям брой хора, ангажирани с обучението на възрастни.

https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/everyday-technology-swiss-army-knife-language-teachers-and-learners

 Наръчник за използване на авторски инструменти (Booklet comparing authoring tools/response games) – малка електронна брошура с насоки за преподаватели кога и как да използват различни онлайн инструменти. Избраните и сравнени апликации са Quizlet, Kahoot!, Quizizz, Educaplay and Mentimeter.  Посочени са начините за логване, специфики на индивидуалната практика, сравнение с версиите за групова работа в клас, развивани умения за живота и основни предимства. Този продукт ще бъде въведен като елемент от методиката на школата. 

 - Фоторазказ за мобилността в две части - A picture is worth a thousand words

Цели да разкаже в снимки за мобилността, да популяризира и стимулира участието на повече хора в дейности по програма Еразъм+.

https://www.dropbox.com/s/e5v35bxf7z0957w/York%20photo%20account%20Part%201.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/pp4albelp1mmvnm/York%20photo%20account%20Part%202.pdf?dl=0

 - Плановете на 4 сесии от пилотния курс "Английски език за работното място"

( ''English Skills for the Workplace") по 4 теми с посочени цели и описани дейности:

Тенденции и набор от нови умения (Trends and the new skill set)

Преосмисляне на автобиографиите (CVs) (Rethinking Resumes (CVs)

Презентационни умения (Presenting Skills)

Разрешаване на конфликти и междукултурно съзнание (Conflict Resolution & Intercultural Awareness)

Тези планове са залегнали като основа за бъдещото доразвиване, разширяване и популяризиране на пилотния курс като постоянен обучителен курс за възрастни.

 - План за урок по тематиката на обучителния модул на база лични преживявания по улиците на Йорк, отразени с камера на мобилен телефон. Пример за  атрактивен и увлекателен начин, по който може да се изготви урок с помощта на технологиите. Планът е споделен в блога по проекта.

https://bit.ly/2DElyL3

 - Албум със снимки от пилотния курс

https://www.dropbox.com/s/i2d82p8jxk9glga/Course%20photo%20album.pdf?dl=0